Monday, 3 March 2014

Chán chÆ°á»ng má»t kiếp hoa trôi

Ã¢u phải má»™t mình ta không Tết. Chán chường má»™t kiếp
hoa trôi. Cuá»'i nguá»"n em mÆ°a có xôn xao. Thắp sáng ngày
Xuân giữa miên Đông "LBYFKP9127FPRNBN3761"

No comments: